مهدی سعیدی زاده

سمت:
مدیر عامل
سابقه کاری:
10 سال
ایمیل:
mark.liuw@mail.com
تلفن:
+8 (123) 985 789