فرناز غنی زاده

سمت:
مدیر بخش حوزه مدیریت کیفیت
سابقه کاری:
6 سال
ایمیل:
mark.liuw@mail.com
تلفن:
+8 (123) 985 789