فرشته عاطفی

سمت:
مدیر پروژه های مهندسی صنایع
سابقه کاری:
6 سال
ایمیل:
mark.liuw@mail.com
تلفن:
+8 (123) 985 789